Chci létat s drony ve zvláště chráněném území

Pokud chcete ve zvláště chráněném území létat s drony, je nutné vědět, že jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany zvláště chráněných území a přírody obecně problém.

Na provoz tzv. dronů a dalších letuschopných bezpilotních zařízení na území zvláště chráněných území se proto vztahují určitá omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení, která jsou na trhu dostupná.

Co potřebuji vědět

Pokud zamýšlíte kdekoliv - tedy i na území zvláště chráněných území - provozovat jakékoli letuschopné bezpilotní zařízení či dron, potřebujete v prvé řadě věc řešit u Úřadu pro civilní letectví.

Pokud jde o specifika letu ve zvláště chráněných územích, tak jsou primárně tyto lety zakázané [1] a povoluje je Úřad pro civilní letectví. V maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, přírodní památky a národní přírodní památky) a na území I. až III. zóny chráněných krajinných oblastí potřebujete předchozí souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), bez kterého Úřad pro civilní letectví nemůže let povolit. Ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti není povolení Úřadu pro civilní letectví potřeba, pokud let nebude vyrušovat zvláště chráněné druhy živočichů – na tomto území tedy doporučujeme předběžně konzultovat let s příslušným regionálním pracovištěm AOPK ČR.

V případě, že záměr provozu letuschopného bezpilotního zařízení bude v dané lokalitě v rozporu se zájmy ochrany přírody, budete potřebovat další nezbytné povolující akty vydávané příslušným orgánem ochrany přírody. Mezi těmito povolujícími akty lze jmenovat např. druhovou výjimku ve smyslu § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), souhlas s činností vyjmenovanou v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněného území dle § 44 odst. 3 ZOPK nebo povolení dle § 5b odst. 1 ZOPK, kterým se stanoví odchylný postup při ochraně ptáků. Pro určení, zda k realizaci zamýšleného letu bude nutné získání dalších povolujících aktů, je třeba disponovat odbornými znalostmi o konkrétní lokalitě. Záměr provozovat jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení proto doporučujeme předem diskutovat s pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

Agentura  je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.

Doporučujeme nejdřív požádat AOPK ČR o předběžnou informaci ohledně konkrétního letu, v rámci níž Vám bude sděleno, co vše potřebujete k jeho legální realizaci.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad

Náležitosti žádosti

Souhlas s letem na území maloplošného zvláště chráněného území nebo I. až III. zóny chráněné krajinné oblasti, jakož i případné další povolení či předběžné informace k létání s drony a vydává AOPK ČR pouze na žádost.

V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (souhlas s letem dle opatření obecné povahy Úřadu civilního letectví, druhová výjimka, povolení odchylného postupu či souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr letu, o který v žádosti jde (účel, trasa, místa vzletů a přistání, termín, délka apod.),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

Poznámky:
[1] Čl. 2 písm. g) Opatření obecné povahy Úřadu civilního letectví ze dne 30. 12. 2020, č.j. 15149-20-701, dostupné zde: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf