CHKO Železné hory byla vyhlášena v roce 1991 za účelem ochrany a postupné obnovy hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a s cílem vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti.

Aktuálně projednávaný Plán péče o CHKO na období 2022-2031 vytváří základní rámec pro správu území. Hlavním cílem péče o území je dle tohoto plánu stav krajiny, při kterém jsou co možná nejvíce sladěny zájmy na hospodářském a rekreačním využívání území se zachováním a vytvářením podmínek pro zajištění všech nepostradatelných ekologických funkcí krajiny a s dobrým stavem přírody.

Ochrana přírody je odstupňována zařazením území do čtyř zón, přírodně nejcennější části jsou chráněny jako maloplošná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality. Výjimečné stromy jsou vyhlášené památnými stromy, několik z nich patří k nejstarším památným stromům v celé republice. Území CHKO je součástí národního geoparku Železné hory.

Přírodní části zdejší krajiny jsou součástí sítě Územního systému ekologické stability.

To vše dokládá, jak mimořádné území lze nalézt v srdci České republiky a jak důležité je ho chránit, aby jeho přírodní a krajinné poklady zůstaly uchovány i pro příští generace.

Zonace CHKO Železné hory

Zonace CHKO

Celé území CHKO je rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany. Současná zonace byla schválena v roce 2016. Vymezení zón předcházela podrobná analýza hodnot jednotlivých částí krajiny. Výsledkem je tedy systém územní ochrany reflektující aktuální stav přírody v CHKO.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Železné hory

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části CHKO jsou chráněny v 27 MZCHÚ. Pouze jedno je chráněno v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 1 národní přírodní památka, 15 přírodních rezervací a 10 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Železné hory

Památné stromy

Mimořádné stromy, ať už z hlediska stáří, kulturního či estetického významu, jsou vyhlašovány za památné. Na území CHKO Železné hory je to v současnosti 24 dřevin. Zastoupeny jsou převážně lípy a duby, ale můžeme se pochlubit i teplomilným kaštanovníkem, platanem a jilmy.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu CHKO Železné hory

Péče o přírodu a krajinu

Aby zůstala příroda Železných hor nadále krásná a rozmanitá, je třeba o ni pečovat. Prostřednictvím krajinotvorných programů zabezpečujeme vhodnou péči o nejcennější místa. Budujeme vodní tůně, kosíme louky, podporujeme pastvu. V lesích výsadbou jedlí a listnáčů pomáháme postupně na vhodných místech měnit smrkové monokultury na smíšený les. Naše péče je poskytována i významným starým stromům.

Více informací