Stanovisko AOPK ČR k pozitivnímu seznamu živočichů v zájmových chovech

AOPK ČR vyjadřuje nesouhlas s myšlenkou regulace zájmového chovu prostřednictvím tzv. pozitivního seznamu. Stejný přístup má také Unie českých a slovenských zoologických zahrad, se kterou má AOPK ČR uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci.

Text stanoviska

Zkratka CITES označuje mezinárodní úmluvu, která reguluje obchod s ohroženými druhy. Její celý název je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Častěji se ale můžete setkat právě se zkratkou CITES. Vychází z anglického názvu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Logo úmluvy CITES.

Úmluvou CITES proti vyhubení ohrožených druhů rostlin a zvířat

My lidé od pradávna využíváme vše, co nám příroda poskytuje. Na planětě nás ale stále přibývá,  a roste i naše spotřeba. Tlak na omezené přírodní zdroje je dnes obrovský  a z neregulovaného využívání živé přírody se tak stal celosvětový problém. Způsobuje totiž, že z přírody mizí mnoho druhů zvířat a rostlin. Jejich vymíraní se tak naším přičiněním zrychluje. Aby se tomu zabránilo, navrhla Mezinárodní unie ochrany přírody, známá pod zkratkou IUCN, už v šedesátých letech minulého století mezinárodní dohodu. Ta byla nakonec přijata v roce 1973 pod patronací Organizace spojených národů (OSN) a dnes je známá jako CITES.

Cílem úmluvy je:

  • ochrana biologické rozmanitosti
  • udržitelné využívání živé přírody
Sloni afričtí při západu slunce.
Slon africký, foto: Ondřej Prosický

 

Připojily se skoro všechny země světa

Prvních deset států úmluvu podepsalo v roce 1975 a brzy následovaly další. Dnes má 184 signatářů včetně všech 27 zemí Evropské unie. Česká republika se k úmluvě připojila v roce 1992 ještě jako ČSFR. Úmluva CITES od počátku představuje významný nástroj světové strategie ochrany přírody.

České znění úmluvy CITES
Anglické znění úmluvy CITES

Živá příroda jako spotřební zboží

Mezinárodní obchod s živou přírodou je velký byznys. Jak společnost bohatne, roste zájem lidí o živá a neživá zvířata a rostliny. Patří sem i nejrůznější výrobky a odvozeniny z nich, od potravin a léčiv přes kožené zboží až po exotické turistické upomínkové předměty. Často se obchoduje například s kůžemi plazů, kožešinami, kaviárem, mořskými korály, kaktusy, orchidejemi, vzácným dřevem, exotickými ptáky nebo odchovanými mláďaty papoušků, dravců, plazů, šelem a dokonce i opic. O jednotlivých zvířatech, rostlinách, ale i produktech z nich mluvíme jako o exemplářích CITES.

Sekretariát CITES

  • spravuje oficiální stránky úmluvy CITES, www.cites.org,
  • sídlí ve Švýcarsku (Ženeva),
  • pomáhá smluvním stranám při provádění úmluvy, soustřeďuje informace o rozsahu mezinárodního obchodu s živočichy a rostlinami chráněnými CITES,
  • organizuje konference smluvních stran úmluvy, spolupracuje s Interpolem, Světovou organizací celních orgánů (WCO), Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a mnoha dalšími vládními a nevládními organizacemi.